Döner Sermaye

 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ (2024 / 1)

 

Kod

Deney Adı

Deney

Ücreti (TL)

1.

KİMYASAL DENEYLER                                                            

 

1.1.

Sülfat Tayini

700

1.2.

Alkali Agrega Reaktivite Tayini       

1000

1.3.

Element Analizleri                                                                            

(Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Cd, nem,kil)   

Bir örnekte tek element

Bir örnekte tek element analizi için

ilk elementten sonraki analizlerin her biri                                        

 

 

600

 

300

1.4.

Klor Tayini                                                                                       

400-600

1.5.

Su Analizleri (örnek içeriğine göre) fiyatlandırılır                            

1000-3000

1.6.

Çözünmüş Örnek (sıvı çözelti) A.A.S.’de Okuma                          

Her bir element                                                                                

 

150

1.7.

PH Tayini                                                                                         

200

1.8.

Kırma Öğütme                                                                                 

200

1.9.

Magnezyum sülfat don deneyi                                             

1200

1.10.

Civa ve Arsenik analizi

800

1.11.

Karbonat Analizi

600

1.12.

Nitrit-Nitrat-Sülfat (Suda)

600

2.

PETROGRAFİK-MİNERALOJİK-PALEONTOLOJİK DENEYLER

 

2.1.

İnce kesitte petrografik inceleme (mikroskopla resim çekme ve

açıklama yapma)                                                                                                     

1400

2.2.

İnce Kesitte Petrografik İnceleme                                                    

1000

2.3.

Agregaların Reçinede Dondurularak İncelenmesi                           

1000

2.4.

El Örneği veya Binoküler Mikroskopta Petrografik İnceleme        

1000

2.5.

Agregalarda Petrografik Analiz                                                       

1000

2.6.

İnce Kesitte Paleontolojik İnceleme                                                

1000

2.7.

Alizarin Red S metoduyla Kalsit-Dolomit Ayrımı                          

1000

2.8.

Yıkama Örneklerinin binoküler mikroskop altında palaentolojik determinasyonu ve yaşlandırması

1200

2.9

Jeokronolojik çalışma için örnek ayıklama

1600

2.10

Jeokronolojik çalışma için örnek hazırlama

1000

2.11

İnce Kesit Yapımı

200

2.12

Paleontolojik ince kesit yapımı

300

3.

KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ          

 

3.1.

Yoğunluk - Birim Hacim Ağırlık Tayinleri                                      

750

3.2.

Görünür Porozite Tayini                                                                   

750

3.3.

Ağırlıkça ve Hacimce Su Emme Deneyi (Karot Alımı Hariç)

750

3.4.

Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı

1500

3.5.

Üç Eksenli Sıkışma Dayanımı (3 Adet Numune İle)

1500

3.6.

Elastisite Modülü ve Poisson Oranı Tayini  

1000

3.7.

Suda Dağılmaya Karşı Duraylılık (Slake Durability)          

1000

3.8.

Karot Alma ve Numune Hazırlama                                                                         

1000

3.9.

Kayaçlar İçin Geçirgenlik                                                                           

1500

3.10.

Nokta Yük Dayanımı                                                                                  

750

3.11.

Schmidt Çekici Deneyi                                                                             

750

3.12.

Agrega Darbe Testi                                                                                      

750

3.13.

Agrega İncelik Testi                                                                                    

1000

3.14

Agrega Yassılık Testi

1000

3.15

Los Angeles

2000

3.16.

Sertlik tespiti (Kaya veya mineral)                                                           

750

3.17.

Özgül Ağırlık                                                                                              

750

3.18.

Büzülme

1000

4.

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ        

 

4.1.

Elek Analizi (belirtilen boyutlarda)                                                 

1000

4.2.

Likit Limit Deneyi (Casagrande Yöntemi)                                      

1000

4.3.

Plastik Limit Deneyi                                                                        

1000

4.4.

Standart Proctor                                                                   

1250

4.5.

Modifiye Proctor                                                                              

2000

4.7.

Relatif Sıklık (Gevşek ve sıkışık yoğunluk)                                   

1000

4.8.

Kanatlı Kesici (Vane) Deneyi (1 adet - sondaj hariç)

1200

4.9.

Standart Penetrasyon Deneyi (1 adet - sondaj hariç)                                   

1000

4.10.

Hidrometre (Elek analizi ile birlikte)

1500

4.11.

Konsolidasyon

3000

4.11.1.

Logaritma-zaman ve karekök zaman yöntemiyle cv değerinin belirlenmesi (istenen her yük kademesi için)

500

4.12.

Özgül Ağırlık  (Piknometre) Deneyi                                                

1000

4.13.

Birim hacim ağırlık, Porozite, Boşluk oranı, Doygunluk derecesi tayini

1200

4.13.1.

Birim hacim ağırlık, Porozite, Boşluk oranı, Doygunluk derecesi tayini

(Parafin yöntemi)

1500

4.14.

Su İçeriği Tayini                                                                               

750

4.15.

Zeminlerin Geçirgenliğinin Belirlenmesi (Düşen veya Sabit seviyeli)

1500

4.16.

Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı                                                        

1500

4.17.

Kesme Kutusu Deneyi (Üç adet numune ile)           

 

4.17.1.

Konsolidasyonsuz Drenajsız (UU)                 

1500

4.17.2.

Konsolidasyonlu Drenajsız (CU)                                           

2000

4.17.3.

Konsolidasyonlu Drenajlı (CD)                                             

3000

4.18.

Üç Eksenli Sıkışma Dayanımı (Üç adet Numune ile)

 

4.18.1.

Konsolidasyonsuz Drenajsız (UU)                                         

2000

4.18.2.

Konsolidasyonlu Drenajsız (CU)                                           

3000

4.18.3.

Konsolidasyonlu Drenajlı (CD)                                             

7000

4.19.

Arazide Plaka Yükleme Deneyi (1 adet)                                                  

5000

4.20.

Organik içerik tayini                                                                                    

1200

4.21.

Kum konisi deneyi

2000

4.22.

Şişme Basıncı Deneyi (Ödometre cihazında)

1500

4.22.1.

Şişme Yüzdesi Deneyi (Ödometre cihazında)

1500

4.23.

Kil Cinsi Tayini (İndirekt)

1000

4.24.

Araziden örselenmiş numune alma

500

4.25.

Araziden örselenmemiş numune alma (1 adet blok veya silindir)

1200

4.26.

Zemin Sınıflaması (TS EN, ASTM, AASHTO)

500

4.27.

Çifte hidrometre deneyi ile dispersivite tayini

3000

4.28.

Büzülme (Rötre) Limit deneyi (Parafin yöntemiyle)

1500

4.29.

Lineer Büzülme Deneyi

1000

4.30.

Numune Hazırlama

1000

5.

ARAZİDE JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜDLER

 

5.1.

Karayolu güzergahı jeolojik etüdü (1 km)                                       

1000

5.2.

Demiryolu güzergahı jeolojik etüdü (1 km)                                    

1000

5.3.

1/25.000 ölçekli jeoloji etüdü (1 km2)                                             

1000

5.4.

1/10.000 ölçekli Detay Jeoloji Etüdü (1 km2)                                 

1500

5.5.

1/5.000 ölçekli Detay Jeoloji Etüdü km2                                         

1500

5.6.

Prospeksiyon (Haritasız Jeo. Etüd) (1 km2)                                     

1500

5.7.

Jeolojik harita alımı (Bir pafta 1/25.000 ölçekli)                             

10,000

5.8.

3213 sayılı yasa uyarınca yerinde saha kapatılması                         

2000

5.9.

3213 sayılı yasaya göre ara faaliyet raporları                                  

2000

5.10.

3213 sayılı yasaya uygun olarak fenni nezaretçilik (aylık)              

2000

5.11.

3213 sayılı yasaya göre hazırlanacak işletme projelerinde gerek

jeolojik inceleme raporu (maden sahaları işletme projesi)              

 

6000

5.12.

Hidrojeolojik Etüd Raporu                                                              

3000

5.13.

Rezerv hesapları (1m2’si için) (Arazi verileri ilgili kişilerce karşılanacak)

2000

5.14.

Maden etüdleri (Günlük)                                                                  

2000

5.15.

Tünel Güzergahı (1 km)                                                                   

8000

5.16.

Baraj gölü geçirimsizlik çalışmaları                                                 

8000

5.17.

Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu                                                              

20.000

5.18.

Kıyı Yapıları Jeoteknik Rapor (30 m’den küçük)

2500

5.19.

Kıyı Yapıları Jeoteknik Rapor (30 m’den küçük –kaya mekaniği deneyleri dahil)

9000

5.20.

Kıyı Yapıları Jeoteknik Rapor (30 m’den büyük) 

9000

5.21.

Kıyı Yapıları Jeoteknik Rapor (30 m’den büyük – kaya mekaniği deneyleri dahil)

20,000

5.22.

Heyelan envanter çalışmaları (1/25.000)

15,000

5.23.

Heyelan Duyarlılık Haritaları (1/25.000)

25,000

5.24.

Çevre Etki Değerlendirme Raporlarına Esas Jeolojik Etüd Çalışmaları

12,000

5.25. 

Jeoteknik Proje tasarımı

20,000

6.

ZEMİN ETÜDLERİ

 

 6.1.

Sondajsız      

 

  6.2.

Parsel bazında                                                                                  

15000

     6.3.

Ada bazında                                                                                     

20,000

     6.4.

Sondajlı         

 

6.5.

Parsel bazında                                                                                  

20,000

6.6.

Ada bazında                                                                                     

30,000

7.

KAROTLU SONDAJ DENEYLERİ

 

 

7.1.1-10 m arası                      Zeminde metresi        

                                               Kayada metresi          

100

200

 

7.2.10-20 m arası                    Zeminde metresi                                                                               Kayada metresi                                            

100

200

 

7.3.20. m ve sonrası               Zeminde metresi                               

                                               Kayada metresi                                 

100

200

 

7.4. Bozulmamış Numune Alımı (UD)                                            

100

 

7.5. Standart Penetrasyon Testi (SPT)          

Sondaj birim fiyatları ve uygun zeminlerde her 1,5 m’de standart penetrasyon testi (SPT), bozulmamış numune alımı (UD), yukarıda verilen fiyatlara göre yapılmaktadır.

Sondaj makinesinin nakliyesi ve sondaj makinesi için mesai dışında bekçi temin edilmesi müteahhite aittir.                                

100

8.

DİĞER HİZMETLER

 

8.1.

Gezi düzenlenmesinde resmi ve resmi olmayan işlemlerde teknik açıdan yardımcı olmak.

5000

 

8.2.

Teknik gezi, eğitim gezisi organizasyonunda rehberlik, teknik destek ve danışmanlık hizmeti günlük (tüm masraflar düzenleyici kuruluşa ait)

5000

 

8.3.

Teknik gezi, eğitim gezisi organizasyonu (gezi kitabı dahil, diğer masraflar kişilere ait olup en az 10 kişilik grup için düzenlenebilir)

kişi başına

 

 

3000

8.4.

Büroda teknik destek verilmesi, günlük (kırtasiye, cilt vb. masraflar teknik destek hizmeti talep eden kurum veya firmaya ait)

2000

 

8.5.

Jeoloji ve Jeoteknik Rapor tasdik, onayı ve görüş bildirilmesi        

3000

 

8.6.

İngilizce Bilimsel ve teknik rapor yazılması (sayfa bazında)

600

 

8.7.

Geniş kapsamlı proje (Proje kapsamına göre Bölüm Başkanlığınca belirlenir.)

 

8.8.

 Geniş kapsamlı projelerde uzun süreli Danışmanlık (Proje kapsamı ve süreye göre belirlenir.)

 

8.9.

Danışmanlık hizmeti vermek (aylık)

10,000

 

Bu ücretler özel sektör, Jeoloji Mühendisleri odası ve MTA gibi kuruluşların ücretleri baz alınarak tespit edilmiştir.

NOT: 1. Ücretlere KDV dahil değildir.

            2. Toplu Analizlerde %25 indirim uygulanır.

           3. Ç.Ü. Bilimsel Araştırmalarında % 50 indirim uygulanır.