Döner Sermaye

 

 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ (2022)

 

Kod

Deney Adı

Deney

Ücreti (TL)

1.

KİMYASAL DENEYLER                                                            

 

1.1.

Sülfat Tayini

      400

1.2.

Alkali Agrega Reaktivite Tayini       

700

1.3.

Element Analizleri                                                                            

(Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Cd, nem,kil)   

Bir örnekte tek element

Bir örnekte tek element analizi için

ilk elementten sonraki analizlerin her biri                                        

 

 

400

 

      150

1.4.

Klor Tayini                                                                                       

400

1.5.

Su Analizleri (örnek içeriğine göre)fiyatlandırılır                             

500-2000

1.6.

Çözünmüş Örnek (sıvı çözelti) A.A.S.’de Okuma                          

Her bir element                                                                                

 

100

1.7.

PH Tayini                                                                                         

150

1.8.

Kırma Öğütme                                                                                 

150

1.9.

Magnezyum sülfat don deneyi                                             

900

1.10.

Civa ve Arsenik  analizi

600

1.11.

Karbonat Analizi

400

1.12.

Nitrit-Nitrat-Sülfat (Suda)

400

2.

PETROGRAFİK-MİNERALOJİK-PALEONTOLOJİK DENEYLER

 

2.1.

İnce kesitte petrografik inceleme (mikroskopla resim çekme ve

açıklama yapma)                                                                                                      

700

2.2.

İnce Kesitte Petrografik İnceleme                                                    

500

2.3.

Agregaların Reçinede Dondurularak İncelenmesi                           

500

2.4.

El Örneği Veya Binoküler Mikroskopta Petrografik İnceleme       

500

2.5.

Agregalarda Petrografik Analiz                                                       

500

2.6.

İnce Kesitte Paleontolojik İnceleme                                                

500

2.7.

Alizarin Red S metoduyla Kalsit-Dolomit Ayrımı                          

500

2.8.

Yıkama Örneklerinin binoküler mikroskop altında palaentolojik determinasyonu ve yaşlandırması

600

2.9

Jeokronolojik çalışma için örnek ayıklama

800

2.10

Jeokronolojik çalışma için örnek hazırlama

500

2.11

İnce kesit yapımı

100

2.12

Paleontolojik ince kesit yapımı

150

3.

KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ          

 

3.1.

Yoğunluk –Birim Hacim Ağırlık Tayinleri                                      

250

3.2.

Görünür Porozite Tayini                                                                   

250

3.3.

Ağırlıkça ve Hacimce Su Emme Deneyi (Karot Alımı Hariç)                    

250

3.4.

Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı                                                                   

450

3.5.

Üç Eksenli Sıkışma Dayanımı (3 Adet Numune İle)                                  

650

3.6.

Elastisite Modülü ve Poisson Oranı Tayini                                      

400

3.7.

Yıpranma Dayanıklılığı (Slake Durability)                                                

400

3.8.

Karot ve Numune Hazırlama                                                                      

250

3.9.

Kayaçlar İçin Geçirgenlik                                                                           

700

3.10.

Nokta Yük Dayanımı                                                                                  

300

3.11.

Schmidt Çekici Deneyi                                                                             

300

3.12.

Agrega Darbe Testi                                                                                     

300

3.13.

Agrega İncelik Testi                                                                                    

400

3.14

Agrega Yassılık Testi

      350

3.15

Los Angeles

550

3.16.

Sertlik tespiti (Kaya veya mineral)                                                                  

      250

3.17.

Özgül Ağırlık                                                                                              

300

3.18.

Büzülme

450

4.

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ        

 

4.1.

Elek Analizi (belirtilen boyutlarda)                                                 

250

4.2.

Casagrande Deneyi (Likit limit)                                                      

250

4.3.

Plastik Limit Deneyi                                                                        

250

4.4.

Kompaksiyon (Standart)                                                                  

400

4.5.

Kompaksiyon (Modifiye)                                                                             

450

4.6.

Zeminlerin Geçirgenliğinin Belirlenmesi (Permeabilite Tankı)      

350

4.7.

Relatif  Sıklık (Gevşek ve sıkışık yoğunluk)                                                      

400

4.8.

Kanat (Vane) Deneyi                                                                       

350

4.9.

Standart Penetrasyon Deneyi (Sondajla Birlikte)                            

250

4.10.

Hidrometre                                                                                       

350

4.11.

Konsolidasyon                                                                                 

600

4.12.

Özgül Ağırlık                                                                                   

250

4.13.

Birim hacim ağırlığı, porozite, boşluk oranı derecesi, doygunluk  

400

4.14.

Su içeriği                                                                                          

200

4.15.

Zeminlerin Geçirgenliğinin Belirlenmesi (Düşey veya Sabit seviyeli)

500

4.16.

Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı                                                        

300

4.17.

Kesme Kutusu Deneyi (Üç adet numune ile)           

 

4.17.1.

Konsolidasyonsuz Drenajsız (UU)                                                  

350

4.17.2.

Konsolidasyonlu Drenajsız (CU)                                                     

700

4.17.3.

Konsolidasyonlu Drenajlı (CD)                                                       

1000

4.18.

Üç Eksenli Sıkışma Dayanımı (Üç adet Numune ile)

 

4.18.1.

Konsolidasyonsuz Drenajsız (UU)                                                  

600

4.18.2.

Konsolidasyonlu Drenajsız (CU)                                                     

1100

4.18.3.

Konsolidasyonlu Drenajlı (CD)                                                       

2300

4.19.

Arazide Plaka Yükleme Deneyi (1 adet)                                                  

1700

4.20.

Organik içerik tayini                                                                                    

550

4.21.

İzafi kesafet (max.ve min.birim hacim ağırlıklı)

400

4.22.

Şişme Deneyi ve Şişme özelliği

450

4.23.

Kil Cinsi Tayini  (İndirekt)

450

5.

ARAZİDE JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜDLER

 

5.1.

Karayolu güzergahı jeolojik etüdü (1 km)                                       

800

5.2.

Demiryolu güzergahı jeolojik etüdü (1 km)                                    

800

5.3.

1/25.000 ölçekli jeoloji etüdü (1 km2)                                             

800

5.4.

1/10.000 ölçekli Detay Jeoloji Etüdü (1 km2)                                 

1000

5.5.

1/5.000 ölçekli Detay Jeoloji Etüdü km2                                         

1000

5.6.

Prospeksiyon (Haritasız Jeo. Etüd) (1 km2)                                     

      1000

5.7.

Jeolojik harita alımı (Bir pafta 1/25.000 ölçekli)                             

7000

5.8.

3213 sayılı yasa uyarınca yerinde saha kapatılması                         

1000

5.9.

3213 sayılı yasaya göre ara faaliyet raporları                                  

1000

5.10.

3213 sayılı yasaya uygun olarak fenni nezaretçilik (aylık)              

1000

5.11.

3213 sayılı yasaya göre hazırlanacak işletme projelerinde gerek

jeolojik inceleme raporu (maden sahaları işletme projesi)              

 

4000

5.12.

Hidrojeolojik Etüd raporu                                                                

2000

5.13.

Rezerv hesapları(1m2’si için)(Arazi verileri ilgili kişilerce karşılanacak)

1000

5.14.

Maden etüdleri (Günlük)                                                                  

1200

5.15.

Tünel Güzergahı (1 km)                                                                   

6000

5.16.

Baraj gölü geçirimsizlik çalışmaları                                                 

6000

5.17.

Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu                                                              

     13.000

5.18.

Kıyı Yapıları Jeoteknik Rapor  (30 m’den küçük)

1800

5.19.

Kıyı Yapıları Jeoteknik Rapor (30 m’den küçük –kaya mekaniği deneyleri dahil)  

6000

5.20.

Kıyı Yapıları Jeoteknik Rapor (30 m’den büyük) 

6000

5.21.

Kıyı Yapıları Jeoteknik Rapor (30 m’den büyük – kaya mekaniği deneyleri dahil)

13000

5.22.

Heyelan envanter çalışmaları (1/25.000)

10.000

5.23.

Heyelan Duyarlılık Haritaları (1/25.000)

17.000

5.24.

Çevre Etki Değerlendirme Raporlarına Esas Jeolojik Etüd Çalışmaları

8000

5.25. 

Jeoteknik Proje tasarımı

13.000

6.

ZEMİN ETÜDLERİ

 

 6.1.

Sondajsız      

 

  6.2.

Parsel bazında                                                                                  

3000

     6.3.

Ada bazında                                                                                     

6000

     6.4.

Sondajlı         

 

6.5.

Parsel bazında                                                                                  

4000

6.6.

Ada bazında                                                                                     

7000

7.

KAROTLU SONDAJ DENEYLERİ

 

 

7.1.1-10 m arası                      Zeminde metresi        

                                               Kayada metresi          

60

60

 

7.2.10-20 m arası                    Zeminde metresi                                                                                           Kayada metresi                                            

       50

50

 

7.3.20. m ve sonrası               Zeminde metresi                               

                                               Kayada metresi                                 

50

60

 

7.4.Bozulmamış Numune Alımı (UD)                                             

60

 

 

7.5.Standart Penetrasyon Testi (SPT)           

Sondaj  birim  fiyatları  ve  uygun  zeminlerde  her 1,5 m’de  standart  penetrasyon  testi  (SPT), bozulmamış  numune  alımı (UD), yukarıda  verilen  fiyatlara  göre  yapılmaktadır.

Sondaj makinesinin  nakliyesi  ve  sondaj  makinesi  için  mesai  dışında  bekçi temin  edilmesi müteahhite aittir.                               

50

 

 

8.

DİĞER HİZMETLER

 

8.1.

Gezi  düzenlenmesinde  resmi  ve resmi  olmayan  işlemlerde

 teknik açıdan  yardımcı  olmak.

     3000

 

8.2.

Teknik gezi, eğitim gezisi organizasyonunda rehberlik, teknik  destek ve danışmanlık hizmeti  günlük  (tüm masraflar düzenleyici kuruluşa ait)

     3000

 

8.3.

Teknik gezi,  eğitim gezisi  organizasyonu  (gezi kitabı  dahil,  diğer

masraflar  kişilere  ait  olup  en  az  10  kişilik  grup  için düzenlenebilir)

kişi başına                                                                                                                  

 

 

     3000

8.4.

Büroda  teknik  destek  verilmesi, günlük                           

(kırtasiye, cilt vb. masraflar  teknik destek hizmeti  talep eden kurum veya firmaya ait)

    2000

 

8.5.

Jeoloji  ve  Jeoteknik  Rapor  tasdik, onayı  ve  görüş  bildirilmesi

(Rapaor içeriğine göre belirlenir)     

1500-3000

 

8.6.

İngilizce Bilimsel  ve teknik  rapor  yazılması (sayfa bazında)     

800

 

8.7.

Geniş  kapsamlı  proje (Proje  kapsamına  göre Bölüm  Başkanlığınca belirlenir.)

 

8.8.

 Geniş kapsamlı projelerde uzun süreli Danışmanlık (Proje kapsamı ve süreye göre belirlenir.)

 

8.9

Danışmanlık hizmeti vermek (aylık)

10.000

 

NOT: 1. Ücretlere KDV dahil değildir.

            2. Toplu Analizlerde %25 indirim uygulanır.

 

           3. Ç.Ü.Bilimsel Araştırmalarında % 50 indirim uygulanır.