Döner Sermaye

 

 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ (2020)

 

Kod

Deney Adı

Deney

Ücreti (TL)

1.

KİMYASAL DENEYLER                                                            

 

1.1.

Sülfat Tayini

300

1.2.

Alkali Agrega Reaktivite Tayini         

500

1.3.

Element Analizleri                                                                            

(Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Cd, nem,kil)      

 

Bir örnekte tek element analizi için

 

ilk elementten sonraki analizlerin her biri                                          

 

 

 

300

 

150

1.4.

Klor Tayini                                                                                        

250

1.5.

Su Analizleri (örnek içeriğine göre)fiyatlandırılır                                

300-2000

1.6.

Çözünmüş Örnek (sıvı çözelti) A.A.S.’de Okuma                             

Her bir element                                                                                 

 

80

1.7.

PH Tayini                                                                                          

100

1.8.

Kırma Öğütme                                                                       

100

1.9.

Magnezyum sülfat don deneyi                                   

500

1.10.

Civa ve Arsenik  analizi

300

1.11.

Karbonat Analizi

300

1.12.

Nitrit-Nitrat-Sülfat (Suda)

200

2.

PETROGRAFİK-MİNERALOJİK-PALEONTOLOJİK DENEYLER

 

2.1.

İnce kesitte petrografik inceleme (mikroskopla resim çekme ve

açıklama yapma)                                                                                                      

400

2.2.

İnce Kesitte Petrografik İnceleme                                                      

350

2.3.

Agregaların Reçinede Dondurularak İncelenmesi                              

350

2.4.

El Örneği Veya Binoküler Mikroskopta Petrografik İnceleme

300

2.5.

Agregalarda Petrografik Analiz                                                         

350

2.6.

İnce Kesitte Paleontolojik İnceleme                                                   

350

2.7.

Alizarin Red S metoduyla Kalsit-Dolomit Ayrımı                              

400

2.8.

Yıkama Örneklerinin binoküler mikroskop altında palaentolojik determinasyonu ve yaşlandırması

350

2.9

Jeokronolojik çalışma için örnek ayıklama

600

2.10

Jeokronolojik çalışma için örnek hazırlama

250

3.

KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ          

 

3.1.

Yoğunluk –Birim Hacim Ağırlık Tayinleri                                        

200

3.2.

Görünür Porozite Tayini                                                                    

200

3.3.

Ağırlıkça ve Hacimce Su Emme Deneyi (Karot Alımı Hariç)            

200

3.4.

Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı                                                                     

400

3.5.

Üç Eksenli Sıkışma Dayanımı (3 Adet Numune İle)                         

500

3.6.

Elastisite Modülü ve Poisson Oranı Tayini                                        

300

3.7.

Yıpranma Dayanıklılığı (Slake Durability)                                                   

300

3.8.

Karot ve Numune Hazırlama                                                                        

200

3.9.

Kayaçlar İçin Geçirgenlik                                                                             

600

3.10.

Nokta Yük Dayanımı                                                                                   

200

3.11.

Schmidt Çekici Deneyi                                                                              

200

3.12.

Agrega Darbe Testi                                                                                      

300

3.13.

Agrega İncelik Testi                                                                                     

350

3.14

Agrega Yassılık Testi

300

3.15

Los Angeles

Los Angeles (1000 devir) – Balast vb.

600

1000

3.16.

Sertlik tespiti (Kaya veya mineral)                                                                 

200

3.17.

Özgül Ağırlık                                                                                               

250

3.18.

Büzülme

400

4.

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ        

 

4.1.

Elek Analizi (belirtilen boyutlarda)                                                   

200

4.2.

Casagrande Deneyi (Likit limit)                                                         

200

4.3.

Plastik Limit Deneyi                                                                         

200

4.4.

Kompaksiyon (Standart)                                                                   

300

4.5.

Kompaksiyon (Modifiye)                                                                               

400

4.6.

Zeminlerin Geçirgenliğinin Belirlenmesi (Permeabilite Tankı)          

300

4.7.

Relatif  Sıklık (Gevşek ve sıkışık yoğunluk)                                                     

350

4.8.

Kanat (Vane) Deneyi                                                                        

300

4.9.

Standart Penetrasyon Deneyi (Sondajla Birlikte)                               

200

4.10.

Hidrometre                                                                                        

300

4.11.

Konsolidasyon                                                                      

500

4.12.

Özgül Ağırlık                                                                                    

200

4.13.

Birim hacim ağırlığı, porozite, boşluk oranı derecesi, doygunluk      

350

4.14.

Su içeriği                                                                                           

150

4.15.

Zeminlerin Geçirgenliğinin Belirlenmesi (Düşey veya Sabit seviyeli)

400

4.16.

Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı                                                         

250

4.17.

Kesme Kutusu Deneyi (Üç adet numune ile)  

 

4.17.1.

Konsolidasyonsuz Drenajsız (UU)                                                    

300

4.17.2.

Konsolidasyonlu Drenajsız (CU)                                                       

600

4.17.3.

Konsolidasyonlu Drenajlı (CD)                                                         

900

4.18.

Üç Eksenli Sıkışma Dayanımı (Üç adet Numune ile)

 

4.18.1.

Konsolidasyonsuz Drenajsız (UU)                                                    

500

4.18.2.

Konsolidasyonlu Drenajsız (CU)                                                       

1000

4.18.3.

Konsolidasyonlu Drenajlı (CD)                                                         

2000

4.19.

Arazide Plaka Yükleme Deneyi (1 adet)                                                     

1500

4.20.

Organik içerik tayini                                                                                     

500

4.21.

İzafi kesafet (max.ve min.birim hacim ağırlıklı)                                 

300

 

4.22.

Şişme Deneyi ve Şişme özelliği

400

4.23.

Kil Cinsi Tayini  (İndirekt)

400

5.

ARAZİDE JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜDLER

 

5.1.

Karayolu güzergahı jeolojik etüdü (1 km)                                         

600

5.2.

Demiryolu güzergahı jeolojik etüdü (1 km)                                       

600

5.3.

1/25.000 ölçekli jeoloji etüdü (1 km2)                                    

600

5.4.

1/10.000 ölçekli Detay Jeoloji Etüdü (1 km2)                         

850

5.5.

1/5.000 ölçekli Detay Jeoloji Etüdü km2                                            

850

5.6.

Prospeksiyon (Haritasız Jeo. Etüd) (1 km2)                                       

600

5.7.

Jeolojik harita alımı (Bir pafta 1/25.000 ölçekli)                               

5500

5.8.

3213 sayılı yasa uyarınca yerinde saha kapatılması                           

850

5.9.

3213 sayılı yasaya göre ara faaliyet raporları                         

750

5.10.

3213 sayılı yasaya uygun olarak fenni nezaretçilik (aylık)                 

750

5.11.

3213 sayılı yasaya göre hazırlanacak işletme projelerinde gerek

jeolojik inceleme raporu (maden sahaları işletme projesi)                  

 

2500

5.12.

Su etüdleri                                                                                         

700

5.13.

Rezerv hesapları(1m2’si için)(Arazi verileri ilgili kişilerce karşılanacak)

600

5.14.

Maden etüdleri (Günlük)                                                                   

800

5.15.

Tünel Güzergahı (1 km)                                                                    

5000

5.16.

Baraj gölü geçirimsizlik çalışmaları                                                   

5000

5.17.

Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu                                                                

10.000

5.18.

Kıyı Yapıları Jeoteknik Rapor  (30 m’den küçük)

1500

5.19.

Kıyı Yapıları Jeoteknik Rapor (30 m’den küçük –kaya mekaniği deneyleri dahil)  

5000

5.20.

Kıyı Yapıları Jeoteknik Rapor (30 m’den büyük) 

5000

5.21.

Kıyı Yapıları Jeoteknik Rapor (30 m’den büyük – kaya mekaniği deneyleri dahil)

10000

5.22.

Heyelan envanter çalışmaları (1/25.000)

7500

5.23.

Heyelan Duyarlılık Haritaları (1/25.000)

15000

5.24.

Çevre Etki Değerlendirme Raporlarına Esas Jeolojik Etüd Çalışmaları

7000

5.25. 

Jeoteknik Proje tasarımı

10000

6.

ZEMİN ETÜDLERİ

 

 6.1.

Sondajsız       

 

  6.2.

Parsel bazında                                                                                   

2000

     6.3.

Ada bazında                                                                                      

5000

     6.4.

Sondajlı         

 

6.5.

Parsel bazında                                                                                   

3000

6.6.

Ada bazında                                                                                      

6000

7.

KAROTLU SONDAJ DENEYLERİ

 

 

7.1.1-10 m arası                      Zeminde metresi         

                                                Kayada metresi

40

50

 

7.2.10-20 m arası                    Zeminde metresi                                                                                Kayada metresi                                            

40

40

 

7.3.20. m ve sonrası                Zeminde metresi                                

                                               Kayada metresi                                  

40

50

 

7.4.Bozulmamış Numune Alımı (UD)                                               

50

 

 

7.5.Standart Penetrasyon Testi (SPT) 

Sondaj  birim  fiyatları  ve  uygun  zeminlerde  her 1,5 m’de  standart  penetrasyon  testi  (SPT), bozulmamış  numune  alımı (UD), yukarıda  verilen  fiyatlara  göre  yapılmaktadır.

Sondaj makinesinin  nakliyesi  ve  sondaj  makinesi  için  mesai  dışında  bekçi temin  edilmesi müteahhite aittir.

                                   

40

 

 

8.

DİĞER HİZMETLER

 

8.1.

Gezi  düzenlenmesinde  resmi  ve resmi  olmayan  işlemlerde

 teknik açıdan  yardımcı  olmak.

2000

 

8.2.

Teknik gezi, eğitim gezisi organizasyonunda rehberlik, teknik  destek ve danışmanlık hizmeti  günlük  (tüm masraflar düzenleyici kuruluşa ait)

2000

 

8.3.

Teknik gezi,  eğitim gezisi  organizasyonu  (gezi kitabı  dahil,  diğer

masraflar  kişilere  ait  olup  en  az  10  kişilik  grup  için düzenlenebilir)

kişi başına                                                                                                                   

 

 

2000

8.4.

Büroda  teknik  destek  verilmesi, günlük                              

(kırtasiye, cilt vb. masraflar  teknik destek hizmeti  talep eden kurum veya firmaya ait)

1500

 

8.5.

Jeoloji  ve  Jeoteknik  Rapor  tasdik, onayı  ve  görüş  bildirilmesi     

2000

 

8.6.

İngilizce Bilimsel  ve teknik  rapor  yazılması (sayfa bazında)         

600

 

8.7.

Geniş  kapsamlı  proje (Proje  kapsamına  göre Bölüm  Başkanlığınca belirlenir.)

 

8.8.

 Geniş kapsamlı projelerde uzun süreli Danışmanlık (Proje kapsamı ve süreye göre belirlenir.)

 

 

8.9

Danışmanlık hizmeti vermek (aylık)

10000

 

Bu  ücretler  özel  sektör, Jeoloji  Mühendisleri  Odası  ve  MTA  gibi  kuruluşların  ücretleri  baz  alınarak  tespit edilmiştir.

 

NOT:   1. Ücretlere KDV dahil değildir.

            2. Toplu Analizlerde %25 indirim uygulanır.

            3. Ç.Ü.Bilimsel Araştırmalarında % 50 indirim uygulanır.