J 105 GENEL MİNERALOJİ

     

J 105

GENEL MİNERALOJİ

2+1

AKTS: 5

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl / Güz Dönemi

Yazılım Şekli

Zorunlu

Bölümü

Jeoloji Mühendisliği

Ön Koşul

Yok

Dersin süresi

14 Hafta - Teorik 28 saat ve Uygulama 14 saat

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Fikret İŞLER

Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri

-

Öğretim Dili

Türkçe

Staj

Yok

Dersin Amacı

Öğrencilere kristallografi, mineraloji ve optik mineralloji hakkında bilgi vermek. Kristal sistemlerini tanıtmak, mineralleri ince kesitte tanıtmak ve diger derslere yardımcı olmak.

Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:

ÖÇ - 1 :

Kristal sistemlerini tanıyabilir

 

 

ÖÇ – 2 :

Minerallerin optik özelliklerini tanıyabilir

 

 

ÖÇ – 3 :

Kayaç yapıcı mineralleri ince kesitte tanıyabilir

 

 

ÖÇ – 4 :

Diğer derslerin mikroskop çalışmalarını  yapabilir

 

 

BÖÇK: Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ: Öğrenme Çıktısı

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

Hafta

Detaylı İçerik

Hafta 1

Kristallografi, kristallerde simetri, simetri düzlemi, dönme, simetri ekseni, kristallografik eksenler

Hafta 2

Kristal sistemleri, kübik sistem, tetragonal sistem, hekzagonal sistem

Hafta 3

Trigonal sistem, ortorombik sistem, monoklinik, triklinik sistem

Hafta 4

Parametreler, indisler, kristal ikizleri, polimorfizm, izomorfizm ve katı eriyik kavramı

Hafta 5

Minerallerin fiziksel özellikleri, dilinim, kırılma yüzeyi, sertlik, renk, elektrik ve magnetik özellik

Hafta 6

Optik mineraloji, Polarizan mikroskop tanımı, izotrop ve anizotrop cisimler, tek ve çift eksenli kristaller

Hafta 7

Sönme açıları, Pleokroizma, çift kırılma değeri, ince kesitte mineral tayinleri

Hafta 8

Kuvars, feldspat, plajiyoklas ve plajiyoklasların % anortit tayinleri

Hafta 9

Biyotit, muskovit, ve ortorombik piroksenler

Hafta 10

Monoklinik piroksenler, hornblend, glokofan

Hafta 11

Olivin, olivinlerin demirli ve serpantinli ayrışımları

Hafta 12

Kalsit, kloritler ve epidotlar

Hafta 13

Sfen, apatit turmalin, granatlar

Hafta 14

Fluorit, magnetit, krom, analsim, prehnit

Hafta 15

Final Sınavı

Ders Kitabı / Malzemesi

[1]

Jeoloji mühendisligi Bölümü, J 105  Genel Mineraloji Ders Notları

İlave Kaynak

1-Mineraloji 1 ( Mustafa Aslaner )
2-Mineraloji (Hüseyin Kurt )

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

8

 

2

40

Dönem sonu sınavı

15

 

2

60