Prof. Dr. Fikret İŞLER

Doğum Tarihi: 1947 - Adana
Adres:       Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fak. Jeoloji Müh. Böl., 01330, Adana TÜRKİYE
Telefon: 0322 338 67 83 Fax: 0322 338 67 15
E-mail: fisler@cukurova.edu.tr

Öğrenim Durumu:
Lisans: 1969, Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
Yüksek Lisans: 1972, Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
Doktora: 1983, Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)

Akademik Ünvanlar:
1976-1982          Asistan
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, Trabzon

1982-1985          Araştırma Görevlisi
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, Trabzon

1985-1990 Yardımcı Doçent

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, Adana, Türkiye

1990-1994         Doçent
Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, Adana, Türkiye

1996 -                Profesör
Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, Adana, Türkiye

Uzmanlık Alanı:

Mineraloji – Petrografi
Magmatik kayaçlar – Ofiyolitik kayaçlar, Piroklastik kayaçlar 

 

 
Yürütülen Tezler:
4 Doktora tezi, 21 Yüksek Lisans tezi (tamamlandı)
4 Doktora, 3 Yüksek Lisans tezi (devam ediyor)
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
Yurtmen, S., Rowbotham, G., İşler, F. and Floyd, P., 2000. Petrogenesis of basalts from southern Turkey: The PlioQuaternary volcanism to the north of İskenderun Gulf, The Geological society of London, Special Publications, 173, 489-512.
Rızaoğlu, T., Parlak, O., Höck, V. and İşler, F., 2006. Nature and significance of Late Cretaceous ophiolitic rocks and its relation to the Baskil granitoid in Elazığ region, SE Turkey. Geol. Soc. London Spec Publication, 260, 327-350.
TEZLER

İşler, F., 1972. Uludağ şeelit yatağının jeolojisi, petrografisi ve metalojenezi, K.T.Ü. Yerbilimleri Fakültesi, Jeoloji Bölümü, Tez No: 60, Diploma Çalışması (Yayınlanmamış).

İşler, F., 1983. Kurtlapa- Çaltılı ( Sivas) civarının jeolojik, petrografık ve petrokimyasal incelemesi, Doktora tezi, Karadeniz Üniv. Müh. Mim. Fak. Genel yayın No: 9, Trabzon, 178s.

BİLDİRİLER

Kısakürek, E., İşler, F., 1988. Ferhuş-Şerefoğlu (K. Maraş) arasının jeolojisi,petrografisi, kromit ve manyezit olanakları, Ç. Ü. Araştırma Fonu 1. Bilim Kongresi Bildirileri, Cilt 1,419-428.

İşler, F., 1988. Fmdıkpman ve yöresi (Mersin) ofiyolitlerinin jeolojisi ve petrografisi, 1.Jeoloji ve Madencilik Sempozyumu, program ve özler, Cumhuriyet Üniversitesi Müh.Mim. Fak., Sivas.

Kısakürek, E., İşler, F., 1988. Ferhuş-Şerefoğlu (K.Maraş) yöresi ofiyolitlerinin petrografik incelemesi, , 1. Jeoloji ve Madencilik Sempozyumu, program ve özler, Cumhuriyet Üniversitesi Müh. Mim. Fak., Sivas.

İşler, F., 1989 Yarpuz- Kaypak (Osmaniye) yöresinin jeolojisi ve petrografik incelemesi, I.Jeoloji ve Madencilik Sempozyumu, Program ve Özler, Çukurova Üniv. Müh. Mim. Fak.Jeol. Müh. Böl, Adana.

Yapıcı, N, İşler, F., 1991. Yarpuz-Kaypak (Osmaniye) yöresinin jeolojisi ve petrografik incelemesi, Ahmet Acar Jeoloji Sempozyumu, Bildiriler, Çukurova Üniv.Müh. Mim. Fak. Jeoloji. Müh. Böl., 267-274, Adana.

Yurtmen, S., Rowbotham, G., İşler, F., 1992. Minerological, petrographic and stratigraphical characteristics of the NE Niğde volcanics (Central Anatolia – Turkey), İnternational workshop in progress on the geology of Türkiye, University of Keele, Department of Geology, England.

Yılmazer, İ., İşler, F., Duman, T. Y., 1992. Metamorphism in the Nur mountain range and its effect on engineering geology of the region. 1st international Symposium on Eastren Mediterranean Geology, Geosound, Science and Technology Bulletin on Earth Science, Special Issue No: 20, 67-76.

İşler, F., 1994. Gözne kuzeybatı bölgesi (Mersin) ofiyolitlerinin jeolojisi ve petrografisi, S. Demirel Üniv. VIII. Mühendislik haftası Jeoloji Müh., Maden Müh., Jeofizik Müh. Tebliğ özetleri, İsparta.

İşler, F., Pelen, N., 1995. Delihalil ve yöresi (Ceyhan) Kuvaterner bazaltlarının petrografik ve hidrojeolojik özellikleri, K.T.Ü.  Jeoloji Mühendisliği Böl. 30. Yıl Sempozyumu Bildiri Özleri, Trabzon.

Rizaoglu, T., Parlak, O., Isler, F., 2001. Geochemistry and tectonic significance of Esence granitoid from the southeast Anatolia (Goksun-Kahramanmaras). 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 21-25 May 2001, Isparta Turkey, p141.

Rızaoğlu, T., Parlak, O., and İşler, F., (2004) Geochemistry and tectonic setting of the Kömürhan ophiolite in southeast Anatolia. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki-Greece, 14-20 April, p 285.

Rızaoğlu, T., Parlak, O., Koller, F., Höck, V., and İşler, F. (2005) Geochemistry and tectonic significance of the Baskil granitoid rocks from the Southeast Anatolian Orogen (Elazığ, Turkey). International symposium on the geodynamics of easter Mediterranean: active tectonics of the Aegean region. 15-18 June 2005, Kadir Has University, İstanbul, Turkey, p. 228.

Rızaoğlu, T., Parlak, O., and İşler, F. (2005) Formation of Late Cretaceous ophiolitic rocks and its relation to the Baskil granitoid in Elazığ region, SE Turkey. 40th Anniversary Geology Symposium, 27-30 September 2005, Karadeniz Technical University, Trabzon, pp.93-94.

Rızaoğlu, T., Parlak, O. and İşler, F. (2006). Geochemistry and tectonic significance of Late Cretaceous ophiolitic and granitic rocks in the eastern Taurides (Elazig, Turkey). Abstracts of the 59th Geological Congress of Turkey, 20-24 March Ankara, pp. 53-55.

MAKALELER

İşler, F.,1984. Kurtlapa (Sivas) ve yöresi diyabazlarının petrografisi, petrolojisi ve kökeni, Karadeniz Üniv. Derg. Jeoloji, Cilt:3, Sayı: 1-2, 63-68, Trabzon.

İşler, F., 1985. Alahacı (Sivas) yöresi Eosen volkanitlerinin petrografisi ve petrolojisi, Karadeniz Üniv. Derg. Jeoloji, Cilt:4, 95-100, Trabzon.

İşler, F., 1986. Çaykara (Rize) güneybatısı granitoid batoliti'nin kenar fasiyesi petrografisi, Çukurova Üniversitesi Müh. Mim Fak. Derg. Cilt: 2, Sayı: 1, 87-98.

İşler, F., Yılmaz, A., 1986. Dumanlı dağı (Tokat) ile Çeltek dağı (Sivas) arasındaki bölgede Boztepe formasyonunun yaşı, alt bölümleri ve dokanak ilişkileri: Tartışma ve Yanıt, Türkiye Jeol. Kur. Bült. 29/2, 65-68.

İşler, F., 1987. Zeolitlerin özellikleri ve endüstride kullanım alanları, Çukurova Üniv. Müh. Mim. Fak. Derg. Cilt 2, Sayı 1, 87-98.

İşler, F., 1988. Çiftehan (Niğde) volkanitlerinin mineralojik- petrografik ve kimyasal incelemesi, Türkiye Jeoloji Kur. Bült, 31/2, 29-36.

İşler, F., 1988. Fmdıkpınarı ve yöresi (Mersin) ofiyolitlerinin jeolojisi ve petrografisi, Cumhuriyet. Üniv. Müh. Mim. Fak. Derg. Seri A-Yerbilimleri, Cilt: 6-7, Sayı: 1-2, 45-54, Sivas.

Şahinoglu, C, İşler, F., 1988. Kocayer ve Şahna (Mersin) yöresinin jeolojisi ve petrografisi, Geosound, No: 17, 85-96, Lefkoşa-Kıbrıs.

Kısakürek, E., İşler, F., 1988. Ferhuş- Şerefoğlu (K.Maraş) yöresi ofiyolitlerinin petrografik etüdü, Cumhuriyet Üniv. Müh. Mim. Fak. Derg. Seri A-Yerbilimleri, Cilt: 6-7, Sayı: 1-2, 55-64, Sivas.

Yıldırım, F., İşler, F., 1992. Klavuz-Çiftlikköy (Bor-Niğde) yöresinin jeolojisi ve petrografisi, Yerbilimleri, Sayı: 21, 155-162.

Yılmazer, L, İşler, F., Duman, T. Y., 1992. Metamorphism in the Nur mountain range and its effect on engineering geology of the region. 1st International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Geosound, Science and Technology Bulletin on Earth Science, Special Issue, No 20, 67-76.

Demir, Ö., İşler, F., 1993. Niğde masifi güneybatı kesimi (Karamahmutlu-Karacaören)'in jeolojisi, petrografisi ve amfibolitlerin kökensel yorumu, Yerbilimleri, Sayı:23, 85-96.

İşler, F., Büyükgidik, H.,1994. Gümüşler (Niğde) yöresinin jeolojisi ve petrografisi, Ç.Ü.Müh. Mim. Fak. Derg. Cilt:9, Sayı: 1-2, 207-216.

Yaman, S., İşler, F., 1994. Geohimie et petrogenese des Giements de Chromite d'ophiolite de Mersin (Sud Turquie), Yerbilimleri, Sayı: 25, 77-96.

Türkmen, S., İşler, F., 1995. Pamukluk baraj yerindeki (Tarsus) magmatik kaya kompleksinin petrografik ve mühenddislik özellikleri, Yerbilimleri, Sayı: 26, 153-164.

İşler, F., 1995. Gözne kuzeybatı bölgesi (Mersin) ofiyolitlerinin jeolojisi ve petrografisi, S.Demirel Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Sayı:l.

İşler, F., 1995. Niğde masifi güneybatı kesimi volkanik kayaçlarmm petrografik ve jeokimyasal özellikleri, Yerbilimleri, Sayı: 26, 47-56.

Açlan, M., İşler, F., 1996, Namrun güneydoğusu (Mersin) yöresinin jeolojik ve petrografik incelemesi, Yerbilimleri, Sayı: 28, 179- 187.

Pelen, N., İşler, F., 1996. Delihalil ve yöresi (Ceyhan) Kuvaterner bazaltlarının petrografik ve hidrojeolojik özellikleri, Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., Cl 1, s.l, 221-233.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

İşler, F., 1975. İznik- Atiye Köyü Değirmendere ve Sığırhendeğire Yöresinin Jeolojisi, M.T. A. Maden Etüd, Derleme No:3090, (yayınlanmamış).

İşler, F., 1975. Yenişehir- Kirazlıyayla maden ocağı ve yöresinin jeolojisi, M.T.A. Maden Etüd. Şb (Yayınlanmamış).

İşler, F., 1987. Fmdıkpınan (Mersin) Yöresinin Jeolojisi, Petrografisi ve Maden Olanakları, Ç. Ü. Araştırma Fonu MMF-87-6

İşler, F., 1987. Ferhuş- Şerefoğlu (K.Maraş) Arasının Jeolojisi, Petrografisi ve Krom Olanakları, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE-87-12.

İşler, F., 1988. Bademdere (Niğde) Kuzeyinin Jeolojik ve Petrografik Etüdü, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE-88-8.

İşler, F., 1989. Yarpuz (Osmaniye) Batısının Jeolojik ve Petrografik Etüdü, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE-89-21.

İşler, F., 1990. Klavuz-Çiftlikköyü Yörelerinin Jeolojisi ve Petrografisi, Ç. Ü. Araştırma FonuFBE-90-31.

İşler, F., 1990. Gümüşler (Niğde) Yöresinin Jeolojisi, Petrografisi ve Maden Olanakları, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE- 90-32.

İşler, F., 1990. Karamahmutlu ve Karacaören (Bor) Yöresinin Jeolojisi ve Petrografik Etüdü, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE-90-33.

İşler, F., 1991. Bademdere kuzeyinin (Niğde) jeolojik ve petrografik etüdü, Çukurova Üniv. Araştırma Fonu FBE- 88- 8.

İşler, F., 1992. Gözne'nin Kuzeybatı Bölgesi (Mersin) Ofiyolitlerinin Jeolojisi ve Petrografisi, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE- 92-2.

İşler, F., 1993. Horoz Graniti (Ulukışla-Niğde) ile Karamadazı (Yahyalı-Kayseri) Granitlerinin Mineralojik, Petrografik ve Kökensel Yönden Karşılaştırılması ve Metalojenik İncelemesi, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE-93E-132.

İşler, F., 1993. Namrun Güneydoğusu (Mersin) Yöresinin Jeolojik ve Petrografik İncelemesi, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE- 93-93.

İşler, F., 1994. Osmaniye-Dörtyol-Erzin Yöresi Bazaltlarının Jeolojisi, Petrografisi ve Hidrojeolojik Özellikleri, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE- 94-77.

İşler, F., 1994. Akdağmadeni Çevresinin Jeolojisi, Petrografisi ve Maden Olanakları, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE- 94-76.

İşler, F., 1995. Ayvagediği ve Değirmendere-Böğrüeğri (Mersin) Yöresinin Jeolojisi ve Petrografisi, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE-95-73.

İşler, F., 1995. Kurtkulağı (Ceyhan) ve Yöresinin Jeolojisi ve Petrografik İncelemesi, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE-95-74.

İşler, F., 1995. Arslanköy-Aşağı Yavça (Mersin) Yöresinin Jeolojik ve Petrografik İncelemesi, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE- 95-75.

İşler, F., 1996. Karamadazı - ve Yöresinin (Yahyalı-Kayseri) Jeolojisi, Petrografisi ve Maden Olanakları, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE- 96-91.

İşler, F., 1997. Mustafabeyli-Arslanpınar-Kırmıkh ve Tatarlı (Osmaniye)Yöresi Kuvaterner Bazaltlarının Jeolojisi ve Petrografik İncelemesi, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE-97-YL-87.

İşler, F., 1998. Namrun Güneyi (Çapar-Pamukkurdu arası) Ofiyolit Diliminin Jeolojisi ve Petrografik İncelemesi, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE-98-YL-52.

İşler, F., 1998. Bolkardağ-Alandağ Arası (Kırıkkale) Granitoid ve Çevre Kayaçlarının Petrolojik İncelemesi, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE- 98- D- 23.

İşler, F., 1999. Hassa-Güvenç-Yalangöz Yöresi (Kırıkhan-Antakya) Bazalt ve Çevre Kayaçların Jeolojik, Petrografik ve Hidrojeolojik İncelenmesi, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE- 99- D- 14.

İşler, F., 1999. Gözpınarı- Deveboynu- Esence Yöresi (Göksün- Kahramanmaraş)'nin Jeolojisi ve Petrografisi, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE- 99-YL-22.

İşler, F., 2000. Klikya Bölgesi Antik Anavarza Kentinin Yapı ve Taş Eserlerin Malzeme Tesbiti ile Petrografik İncelemesi, Ç. Ü. Araştırma Fonu FBE- 2000- YL- 4.

Kawada, K, İşler, F., 1973. İznik Bölgesinde Açılan Yarmalardan Elde Edilen Sonuçlar ve Yatağın Jeolojisine İlişkin Kısa Rapor, M. T. A. Maden Etüd (M-222), (yayınlanmamış).

Kawada, K, İşler, F., Kiliç, M., 1974. Atiye- Kirazlıyayla-Derbent Sahasının Jeolojisi-İznik Gölü'nün Güney  Kesimi, M.T.A. Maden Etüd, Derleme No: 3266, (yayınlanmamış).

Takashima, K., Kawada, K., Hakari, N., Kiliç, M., İşler, F., 1974. Menka Madeni Etrafındaki Sahanın Jeolojisi ve Mineralizasyonu - Koyulhisar- Sivas ili Kuzey Kısmı, M.T.A. Maden Etüd, Derleme No: 2771-R: 5148, (yayınlanmamış).