Bitirme Ödevi İlkeleri

Ç.Ü. MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
“BİTİRME ÖDEVİ/GRADUATİON THESİS/ BİTİRME PROJESİ”
DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

1- TANIM

Ç.Ü. Müh.Mim. Fakültesinin Mimarlık Bölümü dışındaki diğer Bölümlerinde “Bitirme Ödevi/ Graduation Thesis adını taşıyan dersler; son sınıf öğrencisinin ilgili bölümde görevlendirilecek bir öğretim elemanı danışmanlığında kendi kişisel çabaları ile yürüteceği;

a) Araştırmaya yönelik bir proje bir araştırma
b) Deneysel veya teorik dar kapsamlı bir araştırma,
c) Literatür çalışması

şeklinde bilimsel bir araştırmanın tez şeklinde yazılı olarak sunumu ve jüri önünde sözlü olarak savunmasıdır.

Ç.Ü. Müh.Mim. Fakültesinin Mimarlık Bölümünde “Diploma-Bitirme Projesi” dersi, ancak Mimari Proje VII dersinde başarılı olanların alabileceği ve konuları Mimari Proje I-VII ders içeriklerinde belirtilen konuları kapsayacak şekilde jüri tarafından belirlenen ve danışmanlığı da öğretim elemanlarından oluşan jüri tarafından yapılan kapsamlı ve uygulamaya yönelik bir projenin maket ile sunumu ve jüri önünde sözlü olarak savunmasıdır.

2- KAPSAM

Bu ilkeler Ç.Ü. Müh.Mim. Fakültesinin Mimarlık Bölümünde “Diploma Projesi” ve diğer bölümlerinde “Bitirme Ödevi/Graduation Thesis” adlı derslerle ilgili konuların dağıtılması, sonuçların sunuluş biçim ve içerikleri, ara ve final sınavlarının değerlendirilmesi ile ilgili konuları kapsar.

3 -KONULARIN BELİRLENMESİ, SEÇİMİ,DANIŞMANLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ ve DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARI

 

Mimarlık Bölümü’nde proje dersleri jüri tarafından proje atölyelerinde yürütülür. Bu jüriye en kıdemli öğretim elemanı başkanlık yapar. Jüri öğrencilere yarıyıl içerisinde projeleri ile ilgili genel anlamda tashih yapar. Öğrenciler çalışma saatleri ve atölye dışında jüri üyelerinden tashih alamazlar.

 1. Bitirme Ödevi/Graduation Thesis/Bitirme Projesi dersi ilk olarak 8. yarıyılda alınabilir.
 2. Bitirme Ödevi/Graduation Thesis/Diploma-Bitirme Projesi” derslerinin danışmanları tek bir öğretim elemanı veya birkaç öğretim elemanından oluşan jüri olabilir. Bu derslerde danışman olarak görev alacak öğretim elemanı veya jüri üyeleri, öğretim yarıyılı başlangıcından üç hafta öncesinden Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenir.
 3. Danışmanlığın öğretim elemanı olarak tayin edildiği bölümlerde, öğretim elemanları ilgili yarıyılda Bitirme ödevi/Graduatin Thesis” dersi ile ilgili vermeyi planladıkları konuları ve öğrenci kontenjan sayılarını, öğretim yarıyılının başlangıcından iki hafta öncesinden Bölüm Başkanlığına yazılı olarak bildirir. Danışmanlığın jüri tarafından yürütüldüğü Mimarlık bölümünde “Diploma-Bitirme Projesi” konuların Mimari Proje I-VII ders içerikleri göz önüne alınarak belirlenmesi ve Bölüm Başkanlığına bildirilmesi işlemleri ilgili jüri tarafından yapılır.
 4. Bölüm Başkanlığı “Bitirme Ödevi/Graduation Thesis” dersleriyle ilgili konuları kodlayarak, öğretim elemanlarının belirlediği öğrenci kontenjanı ile beraber (Öğretim Elemanı/Konu) veya (Anabilimdalı/Konu) şeklinde, ders kayıtlarının yapıldığı hafta başında öğrencilere ilan eder. Mimarlık Bölüm Başkanı da aynı şekilde “Diploma-Bitirme Projesi” jüri ve konularını ilan eder.
 5. Her öğrenci kayıt haftası içinde, Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilen “Bitirme Ödevi-Graduation Thesis/Bitirme Projesi” dersi konularından seçmek istedikleri en az üç adedini, Bölüm Başkanlığından temin edecekleri matbu tercih formuna, tercih sırasına göre yazarak Bölüm Başkanlığına teslim eder.
 6. Öğrenciler tarafından yapılan tercihler, bölüm öğretim elemanlarının durumları da göz önüne alınarak Bölüm Başkanlığı veya Bölüm Başkanlığınca görevlendirilen bir komisyon tarafından “Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bitirme Ödevi/Graduation Thesis/Bitirme Projesi İlkelerine” göre değerlendirmeye alınır. Çok özel durumların dışında, her öğretim elemanına en az üç öğrenci için danışmanlık görevi verilir. Mimarlık Bölümünde de her jüri üyesine verilecek öğrenci sayısı en az üç olacak şekilde belirlenir.
 7. Komisyon tarafından dağıtılan konular, Bölüm Başkanlığının onayı alındıktan sonra kesinlik kazanır ve en geç ilgili yarıyılın ilk haftasında öğrencilere duyurulur. Mimarlık Bölümünde yarıyılın ilk haftasında konu dağıtımının yanında, “toplu eleştiri” ve “eksiz sınavı” tarihleri de öğrencilere duyurulur.
 8. Normal kayıt haftasında kayıt yaptırmayan ve konu seçimlerini Bölüm Başkanlığının belirlediği tarihlerden sonra yapan öğrencilerin seçimlerini, dağıtılmayan konulardan yapması mecburiyeti vardır. Bu öğrencilere verilecek konular, ilgili komisyon tarafından mevcut son durum dikkate alınarak dağıtılır.
 9. Öğrenci, çalışacağı konu ve danışmanlarını (öğretim elemanını veya jüri) Bölüm ilan panosunu takip ederek öğrenir en kısa zamanda danışman veya jürisiyle temasa geçerek gerekli bilgileri alır ve çalışmalara başlar.
 10. Öğrenciler kendilerine verilen “Bitirme Ödevi/Graduation Thesis” dersi ile ilgili konudaki çalışmalarını ilgili danışman öğretim elemanı/elemanları gözetiminde yürütür.
 11. “Bitirme Ödevi/Graduation Thesis” dersleri için yarıyıl içinde en az bir kere ara sınav yapılır. Mimarlık bölümünde öğrenciler en az iki kez olmak üzere yarıyıl başında tarihleri ilan edilen “toplu eleştirilere” katılmak ve projelerini sunmak zorundadırlar. Mimarlık Bölümü “Bitirme Projesi” dersi için ayrıca yarıyıl içerisinde en az iki tane olmak üzere, belirlenen tarihlerde “eskiz sınavı” yapılır. Öğrenciler bu sınavlardan en az bir tanesine katılmak zorundadır.
 12. Burada söz konusu edilmeyen özel durumlarda Bölüm Başkanlıkları uygulamalarında serbesttir.

 

 

4- TEZLERİN TESLİMİ, DEĞERLENDİRİLMESİ ve BAŞARISIZLIK DURUMU

 1. Öğrenciler üzerinde çalıştıkları “Bitirme Ödevi/Graduaiton Thesis/Bitirme Ödevi” dersinde ilgili ilkeler doğrultusunda hazırladıkları tezi veya projeyi, en geç ilgili yarı yılın son haftasında Bölüm Başkanlığına teslim ederler. Yazılı tezler henüz ciltlenmemiş ve üç nüsha olmak zorundadır. Daha sonra teslim edilen bitirme tezi/bitirme projesi değerlendirmeye alınmaz. Danışmanların ön incelenmesinden sonra geçen tezler için yarıyıl sonu sınavları yapılabilir.
 2. “Bitirme Ödevi/Graduation Thesis” dersinin “Yarıyıl sonu” sınavı, danışman öğretim elemanının da yer aldığı, Bölüm Başkanlığınca belirlenen en az üç kişiden oluşturulacak bir bilim jürisi tarafından sözlü olarak yapılır. Danışman öğretim elemanlarının katılacağı bilim jürisi, Bölüm Başkanlığının ilgili, yoksa yakın anabilim dallarından seçeceği öğretim elemanlarından oluşur. Mimarlık Bölümünde Danışman jüri üyeleri, aynı zamanda yarıyıl sonu sınavından sorumlu jüri üyeleridir.
 3. Bilim jürisi, yeterli görülen tezlerle ilgili öğrenciyi sözlü sınava alır. Bu sınavlara tüm öğrenciler ve öğretim elemanları izleyici olarak katılabilir.
 4. Tüm bölümlerde sözlü sınav öncesi, öğrencinin çalıştığı konuyu 10 dakikalık bir süreyi geçmeyecek şekilde sunması zorunludur. Mimarlık Bölümü dışındaki bölümlerde, Bitirme Ödevi sunuları için hazırlanacak asetatlar, Bitirme Ödevinin bir özeti şeklinde olmalı, Bitirme Ödevinin aynı şekilde fotokopisine gidilmemelidir. Bu anlatım sonrası ilgili jüri üyeleri öğrenciyi sözlü sınava tabi tutar.
 5. Yarıyıl sonu sınavlarında notlar her öğretim elemanının verdiği notların aritmetik ortalaması olarak alınır.
 6. Öğrencinin başarı notu, ara sınav/eskiz ve yarıyıl sonu sınavı notları göz önüne alınarak harf sistemine göre ilgili danışman öğretim elemanı/jüri tarafından belirlenir.
 7. Sınav süresinde sunulan tezlerle ilgili düzeltmeler varsa öğrenciye bildirilir. Öğrenciler ilgili düzeltmeleri en geç 3 gün içinde yaparak, tezlerini teslim etmek zorundadırlar. Yazılı tezlerin önerilen kapak formatına uygun ve ciltlenmiş olarak 4 (Dört) nüsha olarak teslim edilmesi gereklidir.
 8. Yarıyıl sonu sınavına katılmayı hak etmeyen veya yarıyıl sonu sınavından başarısız olan öğrenciler, bir sonraki akademik yılda aynı dersi tekrarlayabilirler. Tekrar durumunda (Mimarlık Bölümü hariç) dersin ilk olarak alındığı akademik yıldaki yarıyıl seçimine uyulması zorunludur (her akademik yılda sadece güz veya sadece bahar yarı yıllarında ders tekrarlanabilir).
 9. Tekrara kalan öğrenciler için, yeni tez konularının seçimi ve dağıtılması yine yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılır.

 

5- YÜRÜTME

Bu ilkeler ilgili Bölüm Başkanlıklarınca yürütülür.

 

 

EK:”BİTİRME ÖDEVİ/GRADUATION THESIS” YAZIM KURALLARI

“Bitirme Ödevi/Graduation Thesis” dersinde çalışılan ve bilimsel bir şekildi sunulması gereken tezlerde genel olarak

  1. Ön kapak
  2. Başlangıç Kısmı
  3. Metin Kısmı

şeklinde üç ana bölüm bulunur.

Genel Kurallar:

 1. Bitirme Ödevi A4 (210x297 mm) boyutundaki 80-90 gramajlı beyaz kağıda bilgisayarda yazılacaktır.
 2. Tez Microsoft Word veya benzeri bir yazılım ile, 12pt. Büyüklüğünde Arial veya Times New Roman fontlarında yazılacaktır. Şekil ve grafikler teknik resim kurallarına uygun olarak rapido ile aydınger üzerine veya bilgisayar yardımı ile çizilmelidir.
 3. Ödev kolay anlaşılır Türkçe/İngilizce ve bilimsel bir dille yazılmalıdır. Anlatım üçüncü şahıs ağzından yapılmalı, kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır.
 4. Sayfanın üst kısmından 3 cm,alt kısmından 3cm, sol tarafından 3cm. sağ tarafından 2cm. boşluk bırakılacaktır.
 5. Metin yazıları 1.5 satır aralığı ile yazılacaktır. Şekillerin ve çizelgelerin açıklamaları ile alıntılar, dipnotların yazımında bir satır aralık kullanılmalıdır.
 6. Ana başlıklar, bölüm başlıkları ve alt bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf arasında; aynı zamanda bir bölümün son satırı ile bir sonraki bölüm başlığı arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır.
 7. Ana bölümler daima yeni bir sayfadan başlamalıdır. Ana bölüm başlıklarının yazıldığı sayfada, kağıdın üst kısmından bırakılan boşluk 5cm. olacaktır.
 8. Tezlerde bölüm numaralandırılması ‘’ondalık sistem’’ ile yapılmalı, ana bölümler yalnız bir rakamla, alt bölümler ise 2,3, veya en fazla 4 rakamla belirtilmeli, her rakamdan sonra nokta kullanılmalıdır. Dördüncüden ileri derecede metin içi bölümleri parantezli rakamlar, daha küçük bölümler ise parantezli küçük harflerle gösterilmelidir.
 9. Ana bölüm başlıklarının tamamı, diğer alt başlıkların her kelimesinin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır.
 10. Başlıklar satır kenarından başlayacak şekilde ayarlanmalı ve tüm başlıklar koyu olarak yazılmalıdır.

Sayfa Numarası:

Sayfa numaraları ‘’Giriş’’ bölümüne kadar sayfa sağ üst köşesine Roma Rakamı ile, ‘’Giriş’’ bölümünden itibaren sayfa sağ üst köşesine normal rakamlarla (Arabik sayılar) yazılmalıdır. Sayfa numaraları ile sayfanın ilk satırı arasında iki satır boşluk bulunmalıdır.

Ön, Arka ve İç Kapaklar :

Ön kapak Ek-1 veya Ek-2 ‘’deki formata uygun olacak, arka kapakta hiçbir yazı bulunmayacaktır. Kapak içinde aynı içerikli ancak kağıt üzerine yazılı ikinci bir iç kapak bulunacaktır.

 

Özet:

‘’Özet’’ bir sayfayı geçmeyecek şekilde ayrı bir sayfa olarak düzenlenecektir. Bu bölümde araştırmanın amacı, yapılış tarzı ve elde edilen sonuçlara ait bilgi ve varsa öneriler kısaca verilecek; fakat tablo, şekil gibi ayrıntılar, kısaltmalar, dipnotlar kullanılmayacaktır. Özet ayrı sayfada bulunacaktır.

İçindekiler :

Bu kısımda Çizelge 1’de olduğu gibi, bölüm, alt bölüm ve diğer kısımların başlıkları ile bunların ait oldukları sayfa numaraları verilecektir. İçindekiler kısmı Özet’ten sonra gelmelidir.

Çizelge 1. ‘’İçindekiler’’ bölümü

 
Sayfa No
ÖZET..………………………………………………………………......................
I
İÇİNDEKİLER…………………………………………………….......................... II
KULLANILAN SİMGELER VE KISALTMALAR………………............................
III
ÇİZELGE LİSTESİ……………………………………………………................... 
IV
RESİM LİSTESİ………………………………………………………....................
V
ŞEKİL LİSTESİ ………………………………………………………....................
VI
 
 
1. GİRİŞ………………………………………………………………................... . 
1
2. KONU BAŞLIKLARI …………………………………………….......................
5
2.1. Konu Alt Başlıkları…………………………………………............................
5
5. SONUÇ ve TARTIŞMA………………………………………….......................
45
 
 
KAYNAKLAR…………………………………………………………...................  
72
TEŞEKKÜR………………………………………………………......................... 
73
ÖZGEÇMİŞ……………………………………………………………..................  
74
EKLER…………………………………………………………………. ...............
75
 
 
 
 

 

 

Şekil ve Çizelge:

Çizelge ve şekiller metinde ilk değinildiği veya bir sonraki sayfada yer almalıdır. Metin ile çizelge veya şekiller arasında bir satır boşluk bulunmalıdır.
Fotoğraf kullanılacaksa bunlar de bir şekil olarak tanımlanmalıdır. Ayrıca vurgulanmak istenen ayrıntılar fotoğraf üzerinde rapido ile belirtilmelidir.
Bitirme ödevine standart boydaki teknik resimlerin katlanmış ozalitleri veya küçültülmüş fotokopileri konulacaktır. Fotoğraflar parlak fotoğraf kağıda siyah-beyaz ve net olarak basılmış olmalıdır.

sayfa başı